การแบ่งระยะของมะเร็ง

สำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จะใช้เกณฑ์การแบ่งร่างกายออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเหนือกระบังลมกับส่วนใต้กระบังลม ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ระยะ ได้แก่

 

การแบ่งระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 

ระยะที่ 1

เป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองเพียงบริเวณเดียว เช่น บริเวณลำคอด้านซ้าย หรือ บริเวณรักแร้ด้านขวา บริเวณใดบริเวณหนึ่งเพียงด้านเดียว

 

ระยะที่ 2

เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่ 2 บริเวณขึ้นไป เช่น บริเวณคอซ้ายและคอขวา หรือคอซ้ายกับรักแร้ซ้าย แต่ทั้งสองบริเวณนี้ต้องอยู่ด้านเดียวกันของกระบังลม เช่น เหนือกระบังลมทั้งหมด หรือ ใต้กระบังลมทั้งหมด

 

ระยะที่ 3

เป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองทั้งในส่วนเหนือและในส่วนใต้กระบังลมพร้อมกัน เช่น ลำคอร่วมกับขาหนีบ

 

ระยะที่ 4

มะเร็งแพร่กระจายออกจากต่อมน้ำเหลืองลามไปสู่อวัยวะอื่นๆ เช่น ตับ สมอง กระดูก เป็นต้น