ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย มักจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และช่วงอายุ 60-70 ปี เป็นส่วนมาก แม้ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง เช่น

ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

 

    • การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสอีบีวี (EBV virus) ของทางเดินหายใจ ไวรัสเอชไอวี (HIV virus) ไวรัสเอชทีแอลวี (Human T-lymphocytic virus – HTLV) หรือเชื้อไวรัสตับอับเสบ เป็นต้น

    • การติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น เอชไพโลไร (H. pylori) ของกระเพาะอาหาร

    • ภูมิต้านทานโรคต่ำจากสาเหตุต่างๆ เช่น โรคเอดส์ โรคไขข้ออักเสบ หรือการกินยากดภูมิคุ้มกันจากการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น

    • ความผิดปกติของพันธุกรรมบางชนิด เพราะมักพบผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในครอบครัวที่มีประวัติการป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาก่อน

    • การสัมผัสสารเคมี ซึ่งอาจมีสารก่อมะเร็ง เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น