วิธีการตรวจเบื้องต้น และการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

การตรวจโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเบื้องต้น แพทย์จะเริ่มต้นจากการซักประวัติผู้ป่วย ก่อนส่งตัวให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยในขั้นต่อไป ซึ่งการวินิจฉัยมีอยู่หลายวิธี คือ

การตรวจโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

1.ตรวจค่าเลือด complete blood count (CBC)

2.ตรวจเจาะไขกระดูก เพื่อประเมินว่าอยู่ในระยะแพร่กระจายเข้าไปยังไขกระดูกหรือไม่

3.ตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา (biopsy) จากก้อนเนื้องอก และตรวจพิเศษอื่นๆ โดยจะนำไปตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์มะเร็งต่อไป

4.ตรวจค่าตับ ค่าไต, คลำดูการโตของตับ และม้าม

5.การถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ (Plain films) บริเวณทรวงอกและที่อื่นที่มีก้อนเนื้องอก เพื่อให้ทราบชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

6.ตรวจก้อนในช่องท้องด้วย ultrasound

7.ทำ CT scan และ/หรือ MRI ที่บริเวณช่องอก ช่องท้อง และบริเวณที่มีก้อน

 

ในการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แพทย์อาจพิจารณาให้ผู้ป่วยตรวจมากกว่า 1 วิธี ขึ้นอยู่กับอาการ สภาพร่างกายของผู้ป่วย ร่วมกับการการวินิจฉัยของแพทย์